1. Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Ustanawia się ją dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
3. Kiedy kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, wyróżnia się odpowiedzialność…..
4. Podatek nałożony m.in. na wyroby alkoholowe
5. Opłata nakładana przez państwo na towary w związku z ich transportem
6. Czynność prawna może być ……… lub dwustronna
7. Pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę