1. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.
2. Lex …… non agit.
3. Izba niższa Parlamentu
4. Ubezwłasnowolnienie może być częściowe albo...
5. Sąd może kogoś skazać albo ……
6. Podpisuje ją Prezydent RP