1. Np. Okręgowa
2. Można je „ dostać”, punkty…
3. Umowa może być zawarta w drodze ……. lub przetargu
4. Ustawa może być uchwalona w trybie
5. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci go, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości, chyba że strony postanowią inaczej.
6. Lex severior retro non agit to łacińska…….